Vedtekter og informasjon

Smøråslia

veilag og velforening

Smørsålia Veilag og Velforening har en todelt oppgave. På den ene siden er den bemyndiget gjennom generalforsamling å utøve Smøråslia veilags plikter. I tillegg så utøves det en velforening der medlemskapet ikke er pliktig, og det er mulig å melde seg ut. Begge funksjonene er tiltenkt utøvd av det samme styret, men økonomien holdes separat. Det budsjetteres separat, regnskapene vil være delt, men vil av praktiske årsaker kreves pengene inn samlet, og det avholdes felles årsmøter.

 

 

Veilaget

Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf § 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene. Veilaget skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter. Vann og kloakk ledninger faller ikke inn under veilagets ansvar.

 

 

Velforening

Velforeningens formål er å fremme trivsel i nabolaget. Alle i Smøråslia kan være medlem i velforeningen. Medlemskapet er frivillig.

Årsmøtet holdes sammen med veilaget, styret i velforeningen er det samme som styret i veilaget.

Styrets oppgaver:

•Besørge vedlikehold av lekeplassene i området

•Arrangere barnas dag

 

Vedtekter for Smøråslia Veilag og velforening

 

Innledning

Smørsålia Veilag og velforening har en todelt oppgave. På den ene siden er den bemyndiget gjennom årsmøtet å utøve Smøråslia Veilags plikter. I tillegg så utøves det en velforening. Begge funksjonene blir ivaretatt av det samme styret, men økonomien

holdes separat. Det budsjetteres separat, regnskapene vil være delt, men vil av praktiske årsaker vil penger kreves inn samlet, og det avholdes felles årsmøter. For å skille den obligatoriske delen fra den frivillige omtales disse hhv som veilag og

velforening i vedtektene.

 

§ 1 Formål

Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf § 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal blant annet sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene. Veilaget skal også kreve inn kontingent og eventuelle avgifter til dekning av veilagets utgifter. I tillegg skal velforeningen fremme trivsel i nabolaget. Dette kan typisk være sosiale arrangementer, vedlikehold av lekeplasser og andre tiltak bestemt av årsmøtet.

 

§ 2 Veier omfattet av veilaget

Veilaget omfatter følgende veistrekning(er): Alle med adresse i Smøråslia.Det er viktig å merke at veistrekninger som går til en enkelt husstand regnes som oppkjørsel og vil således ikke omfattes av veilaget. Når uttrykket ”veiene” brukes i disse vedtektene, menes veistrekningene som er nevnt i første ledd, med begrensningene nevnt i andre ledd.

 

§ 3 Medlemskap

Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via veiene, er medlemmer av veilaget. Hver boenhet/husstand anses som ett medlem (boenhet uten eget gårs og bruksnummer anses som del av hovedbolig).

Oppdatert medlemsliste legges frem årlig av styret og kan fremskaffes på forespørsel. Medlemskapet i veilaget følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli

med i veilaget. Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som veilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes veilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av veilagets årsmøte.

Medlemmer som flytter er pliktige å melde fra til styret om ny oppsitter. Medlemskap i velforening er frivillig.

 

§ 4 Regnskaps- og arbeidsår

Regnskaps- og arbeidsåret i veilaget er fra 01.09 - 31.08. Dette er begrunnet i at hovedaktiviteten er på vinterstid.

 

§ 5 Ordinært årsmøte

Årsmøtet er Smøråslia Velforenings overordnede organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen 10. oktober hvert år.

Bare medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet. Medlemmene kan være representert ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Hver oppsitter kan kun representere en annen oppsitter ved fullmakt. Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkalling er lovlig.

 

Årsmøtet skal treffe beslutning i følgende saker:·

 • Velge ordstyrer·
 • Velge referent
 • Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste·
 • Velge en person som sammen med møteleder skal skrive under referat·
 • Behandle årsmeldingen fra styret·
 • Behandle regnskap og budsjettforslag·
 • Veilag
 • Velforening
 • Behandle arbeidsplan·
 • Veilag
 • Velforening
 • Fastsette kontingentens størrelse·
 • Behandle innkomne saker·
 • Velge styreleder·
 • Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg·
 • Velge en revisor med vararepresentanter for to år.
 • Etter første året er den ene på valg etter loddtrekning.·
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

 

Valgkomité ledes av den som går ut av styret.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for mer enn 1/3 av medlemmene, krever det.

 

§ 7 Avstemming

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall av de fremmøtte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Avstemming skal skje skriftlig dersom en av de fremmøtte

medlemmene krever det. Ved skriftlige valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

 

§ 8 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet kalles inn av styret. Innkallingen skal være skriftlig og sendt til medlemmene senest to uker før årsmøtet. Epost regnes som skriftlig innkalling. Sakslisten skal gå frem av innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er

nevnt i innkallingen. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Forslag til saker som skal behandles i årsmøtet må være kommet frem til styret senest 1. april.

 

 

§ 9 Styret

Årsmøtet skal velge et styre for Smøråslia vei og velforening. Antallet styremedlemmer er tre.

 

§ 10 Styrets sammensetning

Årsmøtet velger styreleder. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær. Styreleder står til valg hvert år. De øvrige styremedlemmene blir valgt for to år av gangen. Etter første året er ett av styremedlemmene på valg. Dersom styret mangler en frivillig til styremedlem, treffes avgjørelse ved loddtrekning blant alle oppsitterne.

 

§ 11 Styrets oppgaver

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet skal styret:·

 

 • Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte·
 • Sørge for ordnet regnskap og revisjon·
 • Utarbeide forslag til budsjett for veilaget·
 • Utarbeide forslag til arbeidsplan for veilaget·
 • Lede driften av veiene, herunder sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan·
 • Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene·
 • Gjøre mindre innkjøp av utstyr eller verktøy som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver·
 • Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, for eksempel under teleløsning og regnperioder·
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av veien·
 • Kreve innbetaling av kontingent og eventuelle avgifter·
 • Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene § 18·
 • Tvangsinndrive krav i medhold av veiloven § 59 dersom dette er i veilagets interesse·
 • Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret Det skal føres referat fra styremøtene.
 • Referatet skal underskrives av minst to av styrets medlemmer, og skal være tilgjengelig for alle medlemmer i velforeningen og veilaget.

 

§ 12 Avstemming

Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er til stede. Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Når bare to av styrets medlemmer er til stede treffes beslutning bare ved enstemmighet. Ved økonomiske beslutninger må kasserer være til stede.

 

§ 13 Styrelederens myndighet

Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal informere resten av styret om slike avgjørelser i første styremøte. Årsmøtet kan gi styrelederen fullmakt til å treffe avgjørelser eller til å binde veilaget overfor tredjemenn.

 

§ 14 Kontingent

Hvert medlem er pliktig å betale kontingent. Kontingenten er delt i en pliktig del, og en frivillig del som går til vedlikehold av lekeplasser og sosiale aktiviteter. Dette vil fremgå av innbetalings-blankettene. Kontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet. Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av

veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer el. og til administrasjon av veilaget.Dersom utgiftene til drift av veier blir større enn budsjettert skal styret kreve inn ekstraordinær kontingent.

 

§ 15 Særavgift for ekstraordinær bruk av veiene

Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra årsmøtet eller fra styret, kan styret gi dispensasjon til slikt bruk mot en særlig avgift.

 

§ 16 Dugnadsplikt

Det er ingen dugnadsplikt.

 

§ 17 Bruk av veiene

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

 

§ 18 Sanksjoner ved medlemmers mislighold

Etter 4. gangs purring vil styret fastsette gebyrets størrelse.

 

§ 19 Ansvar for skader på veiene

Medlemmer og andre som bruker veiene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra årsmøtet eller styret, er personlig ansvarlig for skader de slik påfører veiene. Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning.

 

§ 20 Utmelding

Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.

 

§ 21 Endringer i vedtektene

Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

 

§ 22 Forholdet til veiloven

Veiloven av 21. juni 1963 nr 23 supplerer og utfyller disse vedtektene.

 

 

Copyright © All Rights Reserved